ابعاد استاندارد میز آزمایشگاه

فهرست عنواین

میزبندی

طراحی میز آزمایشگاه ، در طول سال هاي گذشته، بنا به نیاز و نوع آزمایشگاه تخصصی و با توجه به گردش کار خاص هر فضاي آزمایشگاهی تکامل یافته اند. اغلب فرآیندهاي آزمایشگاهی در گذشـته بـه صـورت دسـتی و بـر روي میزهاي کاري انجام می گرفت.

اگرچه بعضی از فرآیندهاي رایج همچنـان بـه همـان روش صـورت مـی گیرنـد، امـا اغلـب فرآیندهاي آزمایشگاهی امروزه به واسطه  تجهیزاتی با تکنولـوژي مـدرن ، بـا دقـت، سـرعت و امنیت بیشتري صـورت می گیرند. امروزه کارشناسان آزمایشگاهی با گزینه هاي بیشتر و رو بـه افزایشـی همچـون تجهیـزات مکـانیزه، الکتریکی، مکانیکی و خودکار براي انجام فرآیندهاي آزمایشگاهی روبرو هستند.

یک آزمایشگاه عملکردي و ایمن نیازمند مقدار کافی میزبندي است. تناسب میزان میـز بنـدي بـا تعـداد کارکنـان موجب کاهش ریسک دسترسی کارکنان به مناطق پرخطر و جلـوگیري از تـداخل کـار کارکنـان حـوزه هـاي مختلـف تخصصی آزمایشگاه خواهد شد.

نوع سیستم میزبندی آزمایشگاه

امروزه دو نوع سیستم میزبندي ثابت و مدولار متداول ترین سیستم هاي میزبندي آزمایشگاه در دسترس هستند که عملکرد هر دو مشابه است. تفاوت اصلی بین این دو، مربوط به انعطاف پذیري میزهاي مدولار در جابجـایی و تغییر ارتفـاع آن ها است. میزبندي هاي ثابت براي آزمایشگاه پایدار مناسب تر هستند. مزیت اصلی میزبندي مدولار نسبت به میزبندي هاي ثابت این است که به راحتی قابل جابجایی و پیکربندي مجدد هستند.

میزبندی های ثابت

علیرغم قابلیت میزبندي هاي مدولار، میزبندي هاي ثابت همچنان در بسیاري از آزمایشگاه هاي مدرن کـاربرد دارند. میزبندي هاي ثابت با ساختار فولادي، چوبی، پلاستیکی لمینیت شده در رنـگ ها و سـبک هـاي متنـوع در دسترس هستند. امروزه میزبندي هاي ثابت قابلیت انعطاف پذیري بیشتري نسبت به گذشته دارند کـه ایـن امر، قابلیت نصـب میزبندي ها بعد از اتمام کفپوش ها را فراهم می کند. لازم به ذکر است پیشبینی کانال هاي تأسیسـات مکـانیکی و الکتریکی در پشت میزبندي ها، کارآیی این نوع میزبندي ها را افزایش داده است.

میزبندی مدولار

در صورت نیاز به آزمایشگاهی با قابلیت انعطاف پذیري جهت تغییر کاربري فضاها، باید از سیستم مدولار بهره گرفته شود. بیشتر سیستم هاي مدولار دیواري به یک سیستم پشتیبانی (قاب هاي فولادي) متصل به دیوار، نصـب شده اند. از نکات دیگر مورد توجه براي طراحی سیستم مدولار می توان به ظرفیت تحمل بار، نازك کـاري و اسـتحکام دیوار اشاره نمود.

میزبندی متحرک

میزبندي هاي متحرك با چرخ هاي گردان، گزینه  مفیدي براي دسترسی به اطراف تجهیزات سنگین رومیزي هستند. مبلمان و میزبندي هاي متحرك همچنین هنگام نیاز به فضاي اضافی براي انجـام کـار یـا تغییـر فضـاي کاري، مفید خواهند بود.

ابعاد انواع میز در آزمایشگاه

طول میزهاي کار آزمایشگاهی جزیره اي (میز وسط اتاق) نباید بیش از 600 سـانتی متر در نظـر گرفتـه شود .ارتفاع میزهاي آزمایشگاهی براي کار در حالت ایستاده، 90 سانتی متر و براي کار در حالـت نشسـته 75 سانتی متر بایستی در نظر گرفته شود. ارتفاع و عمق فضاي خالی زیر میز براي امکان استفاده در حالـت نشسته، به ترتیب حداقل 65 و 70 سانتی متر و عرض میزهاي آزمایشگاهی بین 60 تا 75 سانتی متر باید در نظر گرفته شود. امکان پیشبینی میزهاي کار آزمایشگاهی با قابلیـت تنظـیم ارتفـاع بـراي تـأمین شرایط ارگونومی کارکنان وجود دارد. در تمام بخش هاي آزمایشگاه، ارتفاع 90 سانتی متر براي میزها در نظر گرفته شود.

  • میزبندی زمینی آزمایشگاهی در ارتفاع  90 و عرض 75
  • میزبندی دیواری آزمایشگاهی در ارتفاع 60 و عرض 30
  • میزبندی دو طرفه زمینی  آزمایشگاهی در ارتفاع 90 و عرض 150
سکوبندی آزمایشگاه

ضرورت های یک آزمایشگاه

نوع، تعداد، نحوه قرارگيری و کيفيت ميز بندی و مبالمان آزمایشگاهی مستقيما بر روی عملکرد کارکنان و دانشجویان اثر دارد . از لحاظ کمی، ميزبندی و مبلمان آزمایشگاهی باید متناسب با تعداد و دامنه عملکرد کارکنان بوده ، از لحاظ کيفی نيز ظاهر، اندازه و کارایی مناسب داشته باشند.

 طراحی مبلمان باید به نحوی باشد که با در نظر گرفتن شرایط موجود و پيش بينی نياز های آینده، در صورت ضرورت امکان حرکت دادن، خارج نمودن و تعویض آن ها وجود داشته باشد  برای مثال می توان از کابينت ها چرخ دار و متحرک استفاده نمود.

تفاوت قد کارکنان آزمایشگاه برای تعيين ارتفاع ميز ها می بایست مد نظر باشد و همچنين تا حد امکان از صندلی های و یا کابينت های با قابليت تنظيم ارتفاع استفاده شود.

فضای بين ميزهای کاری جهت رفت و آمد کارکنان معموال حداقل 120 سانتی متر در نظر گرفته می شود. ابعاد ميز های کامپيوتر و صندلی ها می بایست به اندازه باشد که کاربران هنگام استفاده راحت باشند.

سطوح کاری باید متناسب با نوع کار به حرارت، اسيد، قليا، رنگ ها، حلال های ارگانيک، فشار و یا ضربه مقاوم باشند . در انتخاب جنس صفحات، می بایست امکان رشد عوامل ميکروبی در شيارها، درزها، خلل و فرج در نظر گرفته شود. لبه های خارجی این صفحات می بایست حتی المقدور گرد باشد تا باعث صدمه به کارکنان نشوند. کابينت ها و قفسه ها، به عنوان بخشی از فضای انبارش، باید به تعداد کافی در آزمایشگاه موجود بوده و نسبت به مواد شيميایی، زنگ زدگی و فرسودگی مقاوم باشند، کابينت ها و قفسه های دیواری باید با استحکام به دیوار نصب شوند و دسترسی به وسایل داخل آن ها به آسانی انجام پذیرد و ميزان انباشتگی، متناسب با قابليت تحمل وزن در آن ها باشد.

منبع : رویان ایران | بزرگترین مرجع تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی کشور

امتیاز دهی به محتوا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن

فرم درخواست مشاوره